สรุป Grammar ภาษาอังกฤษแบบกระชับสุดๆ Part1

Parts of Speech ประเภทของคำในประโยคภาษาอังกฤษ Verb กิริยา คำที่แสดงการกระทำ เช่น  (to) be, have, do, like, work, sing, can, must Noun คำนาม คือคำที่แทนสิ่งต่างๆ เช่น  คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ เช่น pen, dog, work, music, town, London, teacher, John Adjective คำขยาย(บรรยาย)คำนาม  เช่น  a/an, the, some,…