การสุ่มตัวอย่างทางสถิติ Sampling in Statistics

ในการเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่างนั้น เราควรทำความรู้จักศัพท์เหล่านี้ก่อนครับ Population = ประชากรทั้งหมดที่เราสนใจ ==> สุ่มตัวอย่างออกมา เราเรียกว่า Sample Parameter = ค่าทางสถิติของประชากร  (เช่น µ, σ)   vs   Statistic = ค่าทางสถิติของ Sample (เช่น xบาร์, s) ตัวอย่างเช่น ถ้าผมต้องการทำการสำรวจส่วนสูงของเพื่อนของผมในคณะเดียวกัน แต่ผมเลือกสุ่มมาจำนวน 100 คนแล้วหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง ได้ 165 cm Population คือ เพื่อนของผมในคณะเดียวกันทั้งหมด Sample คือ เพื่อนที่ผมสุ่มมา 100 คน Parameter = เช่น…