Waiting line and Queuing theory ทฤษฎีการเข้าคิว

หวัดดีครับ พอดีผมได้รับ request จากรุ่นน้องคนนึงให้เขียนเกี่ยวกับเรื่อง Simulation, Waiting line และ Queuing ในวันนี้ผมจะขอพูดเรื่อง Waiting Line กับ Queuing ซะก่อนนะครับ Waiting line และ Queuing Theory นั้น เป็นเรื่องที่เราสร้างแบบจำลองที่คณิตศาสตร์ที่เป็นการคาดการเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อมีคนมาเข้าคิว ถ้าเป็นในเชิงบริหาร เราก็มักจะมีจุดประสงค์ที่ต้องการทำให้ต้นทุนรวมของการเข้าคิวนั้นน้อยที่สุด ซึ่งต้นทุนของการเข้าคิวเกิดจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ คือ ต้นทุนของค่าบริการ (ถ้าบริการได้ดีและเร็ว ย่อมมีต้นทุนค่าบริการสูง เพราะต้องจ้างคนเก่งๆ หรือมีระบบดีๆ ) + ต้นทุนของลูกค้าที่มาเข้าคิว (นั่นคือ เมื่อลูกค้าหงุดหงิด อาจทำให้บริษัทเสียหายได้) แต่เราจะคำนวณต้นทนได้นั้น…