การเรียนรู้และการรับรู้ (Learning and Perception)

การเรียนรู้ คนแต่ละคนนั้นก็จะมีประสบการณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้าเอง แต่การที่เค้ามาอยู่องค์กรใหม่นั้น คนคนนั้นอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือจำเป็นต้องให้มีพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม ดังนั้นเราควรจะต้องทำความเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาเหล่านี้ การเรียนรู้ (ในความหมายของ OB) = การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีผลมาจากประสบการณ์ องค์ประกอบของการเรียนรู้มีดังนี้ 1. สถานการณ์ 2. พฤติกรรมที่มีต่อสถานการณ์ 3. ผลลัพธ์ของพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลไปให้มีผลลัพธ์ที่เป็นบวก จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น => Positive reinforcement ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เป็นลบหายไป จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น => Negative reinforcement ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลไปให้มีผลลัพธ์ที่เป็นลบ จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นน้อยลง => Punishment (ลงโทษ) ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกหายไป จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นน้อยลง =>…