Normal Probability Distribution การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง  (Continuous Probability Distribution) นั้นมีอยู่หลายแบบด้วยกัน แต่การแจกแจงแบบนี้ที่พบมากๆเลยก็คือ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบปกติ (Normal Probability Distribution) ซึ่งเป็นการแจกแจงที่พบมากในธรรมชาติ มีคุณสมบัติดังนี้ กราฟของฟังก์ชั่นเป็นรูประฆังคว่ำ มีจุดสูงสุดอยู่จุดเดียว (unimodal) ที่ x =  µ มีลักษณะสมมาตรโดยมีสมการ x =  µ  เป็นแกนสมมาตร ค่า Mean = Median = Mode มีค่า x ตั้งแต่ – ∞ ถึง + ∞ พื้นที่ใต้กราฟรวมกันทั้งหมด มีค่าเท่ากับ 1 เวลาขยายช่วงค่า…