Marginal Utility อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม

“เมื่อคนเรามีรายได้จำกัด เราก็จำเป็นต้องเลือกว่าเราจะซื้ออะไร…” เป็นคำพูดซึ่งเป็นจริงเหลือเกิน จากนี้ไปผมขอสมมติว่าคนเราทำการเลือกอย่างมีเหตุผลนะครับ นั่นคือคนเราได้พิจารณาแล้วว่าสิ่งที่เราเลือกก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราภายใต้งบประมาณที่จำกัด ยิ่งกับสินค้าราคาแพงขึ้นคนเราก็จะเลือกอย่างระมัดระวังยิ่งขึ้น ทฤษฎี Marginal Utility (อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่ม) คนเราซื้อสินค้าเพราะว่ามันทำให้เราเกิดความพึงพอใจ นักเศรษฐศาสตร์เรียกสิ่งนี้ว่า Utility แต่มันมีด้วยกัน 2 ประเภทซึ่งเราจะต้องแยกให้ออก นั่นก็คือ Total Utility (TU) =ความพึงพอใจรวมที่ได้รับจากสินค้าหรือบริการทุกหน่วยรวมกัน Marginal Utility (MU) =ความพึงพอใจที่ได้รับเพิ่มจากการใช้สินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นหนึ่งหน่วย เรื่องของเรื่องก็คือว่า ไอ้ Marginal Utility มันจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเราใช้สินค้าและบริการเพิ่มขึ้น เราเรียกว่าเกิดปรากฏการณ์ Diminishing Marginal Utility ยกตัวอย่างเช่น ความพึงพอใจที่ได้จากการกินก๊วยเตี๋ยวชามแรก กับชามที่ 5 คงไม่เท่ากันแน่นอน…

Price Elasiticity of Demand ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา

เคยสงสัยบ้างมั๊ยว่า ถ้าเราขึ้นราคาสินค้าแล้ว ปริมาณความต้องการสินค้าของเราจะลดลงเท่าไหร่? แล้วถ้าลดราคาล่ะ จะมีคนอยากได้สินค้าเรามากขึ้นแค่ไหน? นั่นคือเราต้องการรู้ว่า “ผู้บริโภคจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคายังไง?” การตอบสนองที่ว่านี้ถูกวัดโดยสิ่งที่เรียกว่า Elasticity ครับ Elasticity ก็คือ การตอบสนองของตัวแปรนึง (เช่น demand) เมื่ออีกตัวแปรอีกตัวหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป (เช่น ราคา) ยิ่งมีความ Elastic มาก ก็จะยิ่งตอบสนองมาก จริงๆแล้ว Elasticity มีหลายแบบครับ แต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Price Elasticity of Demand (ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา) กันครับ Price Elasticity of Demand จะเห็นว่ากราฟบนนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาจาก P1 เป็น P2…

Demand and Supply อุปสงค์และอุปทาน

เวลาบริษัททำธุรกิจแล้วต้องการจะเพิ่มกำไร บริษัทควรจะขึ้นราคาหรือลดราคา ควรผลิตให้มากขึ้นหรือน้อยลง คำตอบของคำถามเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับตลาดที่บริษัทนั้นๆดำเนินการอยู่ทั้งสิ้น เมื่อสินค้ามีความขาดแคลน ( Demand > Supply ) ราคาของสินค้าก็จะสูงขึ้น ซึ่งจะดึงดูดให้ผู้ผลิตทำการผลิตมากขึ้น และผู้บริโภคก็จะอยากซื้อของน้อยลง จนในที่สุดภาวะขาดแคลนก็จะหายไป เมื่อสินค้านั้นล้นตลาด (Supply > Demand) ราคาของสินค้าก็จะลดลง ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตทำการผลิตน้อยลง ส่วนผู้บริโภคก็จะอยากซื้อของมากขึ้น จนในที่สุดภาวะล้นตลาดก็จะหายไป ซึ่งราคาสุดท้ายที่ทำให้เกิดสมดุลระหว่าง Demand และ Supply เราก็จะเรียกว่า Equilibrium Price นั่นเอง เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Demand ให้ลึกซึ้งมากขึ้นกันครับ Demand (อุปสงค์) กฎที่สำคัญก็คือ “เมื่อราคาของสินค้าสูงขึ้น ปริมาณความต้องการสินค้า (และสามารถจ่ายได้จริง) ก็จะลดลง”…

ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ Business Economics

วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบริษัท ซึ่งคำว่า “บริษัท” จริงๆ แล้วก็คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยน input ให้กลายเป็น output เท่านั้นเอง โดยบริษัทต้องใช้เงินในการหา input มาสร้างให้เกิด output เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งผลต่างของมันก็คือ “กำไร” ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการมากที่สุด ซึ่งการที่จะทำให้เกิดกำไรได้นั้น บริษัทต้องมีการตัดสินใจ ทั้งจะผลิตอะไร ที่ราคาเท่าไหร่ และอื่นๆอีกมากมาย นี่แหละคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสนใจศึกษา โดยพวกเขาจะศึกษาทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทดำเนินการอยู่ การตัดสินใจของบริษัท และผลกระทบของการตัดสินใจนั้นต่อฝ่ายต่างๆ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจนั้น มี 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่เรียกรวมกันว่า PEST คือ Political / legal…

Chi-Square Test of Independence

Chi-Square Test เป็นการทดสอบทางสถิติซึ่งใช้กับข้อมูลประเภท Qualitative (เป็นกลุ่ม เป็นประเภท) โดยมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ Chi-Square Test of Independence (Association) เอาไว้หาว่าตัวแปรหลายๆตัวจากข้อมูลกล่มเดียวกันมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ (ที่ว่าเกี่ยวข้องนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวแปรนึงเป็นสาเหตุให้เกิดอีกอันนึงนะครับ) Chi-Square Test of Similarity/Homogenity เอาไว้ใช้เปรียบเทียบ Distribution ของข้อมูลหลายๆ กลุ่มว่าเหมือนกันหรือไม่ ผมจะขอพูดเรื่องเดียวคือการวิเคราะห์ Chi-Square Test of Independence นะครับ ขั้นตอนการวิเคราะห์ Chi-Square Test of Independence 1. สร้างตารางแสดงค่าระว่างสองตัวแปรที่สำรวจมา (Observed Frequencies…

Hypothesis Testing การทดสอบสมมติฐาน

Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐานที่มีข้อมูลสนับสนุน เราจะตั้งสมมติฐาน 2 อัน คือ Null Hypothesis, H0 : เป็นแนวความคิดเดิมที่มีปัจจุบัน (มักจะมีเครื่องหมาย = อยู่) Alternative Hypothesis, Ha: แนวความคิดใหม่ที่เราต้องการทดสอบ (มักจะมีเครื่องหมาย <, >, หรือ ≠ ซึ่งจะต้องตรงข้ามกับ H0) ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งผลิตน้ำส้มซึ่งในขวดควรจะมีปริมาตร 250 cc ทางผู้จัดการเกิดความสงสัยว่าน้ำส้มในขวดอาจมีการใส่น้อยกว่าความเป็นจริง จึงมีสมมติฐานดังนี้ (เราจะตั้งให้ไม่มีส่วนที่ซ้ำกัน) H0 :…

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติ Sampling in Statistics

ในการเรียนเรื่องการสุ่มตัวอย่างนั้น เราควรทำความรู้จักศัพท์เหล่านี้ก่อนครับ Population = ประชากรทั้งหมดที่เราสนใจ ==> สุ่มตัวอย่างออกมา เราเรียกว่า Sample Parameter = ค่าทางสถิติของประชากร  (เช่น µ, σ)   vs   Statistic = ค่าทางสถิติของ Sample (เช่น xบาร์, s) ตัวอย่างเช่น ถ้าผมต้องการทำการสำรวจส่วนสูงของเพื่อนของผมในคณะเดียวกัน แต่ผมเลือกสุ่มมาจำนวน 100 คนแล้วหาค่าเฉลี่ยของส่วนสูง ได้ 165 cm Population คือ เพื่อนของผมในคณะเดียวกันทั้งหมด Sample คือ เพื่อนที่ผมสุ่มมา 100 คน Parameter = เช่น…

Page 1 of 41234