แนะนำเนื้อหาชุดใหม่ รวบรวม Thinking Tools เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

แนะนำเนื้อหาชุดใหม่ รวบรวม Thinking Tools เพื่อใช้ในการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ผมเชื่อว่าทุกๆ คนอยากจะฉลาด และคิดเก่งๆ กันทั้งนั้น… หากคุณเป็นอีกคนที่คิดแบบนั้น ผมอยากบอกว่า “ยินดีด้วย!!” เพราะจริงๆแล้ว “การคิด เป็น ทักษะ” (Thinking is a skill) มากกว่าที่จะเป็นพรสวรรค์ที่คิดมาตั้งแต่เกิด ซึ่งมันแปลว่า เราสามารถพัฒนาความคิดของเราให้เจ๋งยิ่งขึ้นไปอีกได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่ง Section ใหม่นี้จะรวบรวมเครื่องมือช่วยคิด (Thinking Tools) ต่างๆไว้มากมาย เพื่อที่ให้เพื่อนๆ ได้หยิบไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการคิด กระบวนการของการคิดทั่วๆไป จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้   Idea Generation ซึ่งเน้นการสร้างแนวไอเดียให้ได้มากที่สุด ไอเดียหนึ่งอาจจุดประกายให้เกิดไอเดียอื่นๆตามมาได้อีกมากมาย ที่สำคัญคือยังไม่ควรเกิดการคัดกรองขึ้นที่กระบวนการนี้ Idea Selection ซึ่งเน้นการกำจัดไอเดียที่ไม่ต้องการหรือคัดกรองไอเดีย จนได้ไอเดียที่ดีที่สุดนั่นเอง แต่ถ้ามองให้กว้างกว่าแค่กระบวนการคิด…

ภาพรวมวิชาเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจ Business Economics

วิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเพื่อผลิตสินค้าหรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ส่วนเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจนั้นจะมุ่งเน้นไปที่ตัวบริษัท ซึ่งคำว่า “บริษัท” จริงๆ แล้วก็คือ สิ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยน input ให้กลายเป็น output เท่านั้นเอง โดยบริษัทต้องใช้เงินในการหา input มาสร้างให้เกิด output เพื่อก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งผลต่างของมันก็คือ “กำไร” ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการมากที่สุด ซึ่งการที่จะทำให้เกิดกำไรได้นั้น บริษัทต้องมีการตัดสินใจ ทั้งจะผลิตอะไร ที่ราคาเท่าไหร่ และอื่นๆอีกมากมาย นี่แหละคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสนใจศึกษา โดยพวกเขาจะศึกษาทั้งสิ่งแวดล้อมที่บริษัทดำเนินการอยู่ การตัดสินใจของบริษัท และผลกระทบของการตัดสินใจนั้นต่อฝ่ายต่างๆ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจนั้น มี 4 องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่เรียกรวมกันว่า PEST คือ Political / legal…

Statistics for Business Overview ภาพรวมสถิติสำหรับธุรกิจ

สถิตินั้นเป็นศาสตร์ที่จะเปลี่ยนข้อมูลดิบ (Data) ให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ (Information) ได้ ซึ่งมีความจำเป็นและมีประโยชน์มากต่อการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น สถิติแบ่งการใช้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ Descriptive Statistics (สถิติเชิงพรรณนา) = การนำข้อมูลที่มีอยู่มานำเสนอทั้งการนำเสนอโดยใช้ตัวเลข เช่น ค่า Mean ค่า Standard Deviation หรือใช้ภาพประกอบ เช่น ตาราง หรือกราฟ อย่างเช่น Histogram (แจกแจงความถี่), Box Plot, Scatter Plot Inferential Statistics (สถิติเชิงอนุมาน) = การนำข้อมูลจากตัวอย่างที่เก็บมาจำนวนน้อย ไปใช้ตอบปัญหาของข้อมูลที่มีจำนวนมากกว่า โดยจะเป็นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis…

ภาพรวมวิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)

วิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior – OB) นั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจของการกระทำของบุคคลหนึ่งๆ หรือกลุ่มคนในองค์กร ซึ่งเราถือว่า “คน” เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ โดยทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งวิชานี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนวิชา Human Resource Management หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต เพราะการที่จะบริหารคนได้จะต้องเข้าใจก่อนว่า “ทำไมคนถึงตอบสนองหรือมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้” นี่แหละคือความสำคัญของวิชา OB วิชา Organizational Behavior นั้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 1. เกี่ยวกับปัจเจคบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ บุคลิกภาพและค่านิยม แรงจูงใจ ความเครียดในที่ทำงาน 2. เกี่ยวกับกลุ่ม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การตัดสินใจ กลุ่มและทีม…

บัญชีเบื้องต้น

การที่จะเข้าใจวิชาบัญชีบริหารนั้น เราต้องทำความเข้าใจกับวิชาบัญชีซะก่อนครับ วิชาบัญชีนั้นเปรียบเสมือนเป็น “ภาษาของการทำธุรกิจ” ใครอยากที่จะพัฒนาธุรกิจหรือเข้าใจธุรกิจมากขึ้นควรเข้าใจพื้นฐานของวิชาบัญชีซะก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ผมจะนำมาสรุปในนี้จะใช้มีเพียงหลักที่สำคัญต่อการอ่านค่าจากบัญชีเท่านั้น พวกกฎระเบียบยิบย่อย หรือวิธีการทำบัญชีอย่างนักบัญชีจะไม่ขอพูดถึงนะครับ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เรามาเริ่มกันเลยครับ บัญชี คืออะไร? บัญชี คือ ระบบข้อมูลที่ใช้เพื่อ 1. ระบุ 2. บันทึก และ 3.สื่อสาร กิจกรรมด้นเงินๆทองๆของบริษัทให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ ซึ่งก็คือ บุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้จัดการแผนกต่างๆ หรือบุคคลภายนอก เช่น นักลงทุน เจ้าหนี้ หรือเจ้าหน้าที่สรรพากร เป็นต้น หลักการพื้นฐานของบัญชี บัญชีนั้นแบ่งออกเป็น 3 บัญชีหลักๆ คือ งบดุล (Balance…

ภาพรวมของการเรียน MBA

ตัวผมเองได้มีโอกาสเรียน ป.โท MBA จนสำเร็จมาแล้ว จึงอยากจะใช้พื้นที่ในบล็อกนี้ บันทึกความรู้ที่ได้เรียนรู้มาทั้งหมด เวลาผ่านไปจะได้ไม่ลืมง่ายๆ ครับ ก็เลยถือโอกาสนี้แบ่งปันความรู้กันซะเลย ใครอ่านแล้วสงสัยตรงไหน หรือตรงไหนไม่เห้นด้วยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับ MBA ต้องเรียนอะไรบ้าง? MBA นั้นย่อมาจาก Master of Business Administration หรือที่คนไทยเรียกกันว่าเรียน “โทบริหารธุรกิจ” นั่นเองครับ ในบทความนี้ผมจะขอยึดตามที่จุฬาที่ผมไปเรียนมานะครับ ตอนที่เข้าไปเรียนใหม่ๆ ก็จะเป็นวิชาที่เรียนก็จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นก่อนครับ วิชาพื้นฐานที่ว่านั้น มีดังนี้ครับ

บอกที่มาที่ไปซักนิด

บล็อกนี้สร้างเพื่อ : 1. รวบรวมความรู้ต่างๆ เช่น การเรียน MBA ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย อ่านทบทวนได้เร็ว จะได้ไม่ลืม 2. แบ่งปันความรู้ที่ได้รับมาให้ผู้อ่าน 3. แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้อ่าน เพื่อเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น ใครแวะมาเยี่ยมชม อย่าลืม comment กันไว้ด้วยนะครับผม เผื่อจะได้แลกเปลี่ยนไอเดียกัน ===================================== หากสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของบล็อก อ่านได้ต่อ ที่นี่ ครับ