Cost-Volume-Profit Analysis การวิเคราะห์ ต้นทุน-ปริมาณการผลิต-และผลกำไร

หลังจากที่พูดเรื่องพื้นฐานบัญชีกันมานานพอสมควร วันนี้จะขอพูดถึงหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีบริหารจริงๆแล้ว ซึ่งหัวข้อนี้จะช่วยให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริมาณการผลิต และผลกำไร ภาษาคนเรียน MBA เรียกมันว่า Cost-Volume-Profit หรือ CVP Analysis ครับ แต่ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจส่วนประกอบของมันก่อน นั่นก็คือ 1. Variable Cost (ต้นทุนแปรผัน) = คือต้นทุนรวมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนเมื่อเราผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลง (ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยเท่าเดิม) ยกตัวอย่างเช่น ต้นทุนของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเป็นต้น 2. Fixed Cost (ต้นทุนคงที่) = ต้นทุนรวมที่คงที่แม้เราจะผลิตสินค้าจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลง (ทำให้ต้นทุนต่อหน่วยจะลดลง) ยกตัวอย่างเช่น ค่าเช่าที่สำนักงานหรือโรงงานเป็นต้น แต่แน่นอนว่า การที่จะทำให้ Variable Cost แปรผันเป้นสัดส่วนตามปริมาณการผลิต หรือทำให้ Fixed…