สรุปวิชา Financial Management & Investment ตอนที่ 2

Bond Bond หรือพันธบัตร ก็คือสัญญาการกู้ยืมเงินประเภทหนึ่ง ที่ผู้ออก Bond สัญญาว่าคนที่ซื้อ Bond ไป จะได้รับเงินเป็นงวดๆ เท่าๆ กัน (คือดอกเบี้ย คิดตามอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่า Coupon rate * ราคาที่ระบุบน Bond ( Face Value) และเมื่อ Bond หมดอายุ ณ วันที่เรียกว่า Maturity Date ผู้ซื้อ Bond ก็จะได้เงินเพิ่มอีกก้อนตาม Face Value [ Tips : ที่เรียกดอกเบี้ยของ Bond ว่า…