Work Motivation แรงจูงใจในการทำงาน

Motivation หรือแรงจูงใจ นั้นมีความสำคัญมากต่อผลงานในการทำงาน ดังจะเห็นได้จากสมการดังต่อไปนี้ Performance =ƒ ( Ability  x Motivation ) นั่นหมายถึง ผลงานจะออกมาดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อย 2 อย่าง (นอกจากสิ่งแวดล้อม) นั่นก็คือ ความสามารถ และ แรงจูงใจ …หากคนเรามีความสามารถแต่ขาดแรงจูงใจ ก็ไม่อาจสร้างผลงานที่ดีได้ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ Maslow’s Need Hierarchy Theory (ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ) ทฤษฎีที่เป็นที่นิยมมากอันหนึ่งก็คือ เจ้าทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของคุณมาสโลว์นี้เอง ซึ่งเค้าได้กล่าวไว้ว่า คนเรามีแรงจูงใจที่จะตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเป็นลำดับขั้น โดยที่จะต้องตอบสนองความต้องการจากขั้นต่ำไปสูง โดยเราสามารถเรียงได้ดังนี้ Physiological Needs =ความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอยู่รอด เช่น น้ำ อาหาร…

Personality, Attitudes, and Value บุคลิกภาพ ทัศนคติ และค่านิยม

Personality หรือ บุคลลิกภาพใน OB นั้น เป็นลักษณะส่วนรวมของบุคคล ซึ่งจะแสดงออกมาทางพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ อาจเรียกอีกอย่างนึงว่า Trait (ลักษณะเฉพาะ,อุปนิสัย) บุคลิกภาพนั้นพัฒนาขึ้นมาจาก 2 ปัจจัย คือ การสืบทอดทางพันธุกรรม (การวิจัยบางอันบอกว่าส่งผลประมาณ 50% ) สิ่งแวดล้อม การเลี้ยงดู และสิ่งที่เราจะต้องเผชิญมาตลอดช่วงชีวิตเรานั้นส่งผลต่อบุคลิกภาพทั้งสิ้น แต่การที่เราจะสามารถเข้าใจบุคลิกภาพของคนอื่นซึ่งมีมากมายและแสนจะซับซ้อนนั้นเป็นเรื่องค่อนข้างยาก เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพจึงได้มีการคิดค้นกลุ่มของอุปนิสัยเด่นๆ ขึ้นมา 5 ตัว และให้ชื่อว่า The Big Five Personality Traits ซึ่งประกอบไปด้วยอุปนิสัยดังต่อไปนี้ Extraversion = อุปนิสัยที่ชอบเข้าสังคม ชอบแสดงออก และมีพลังงานเพิ่มขึ้นจากการได้อยู่ใกล้ๆ กับผู้อื่น (คนที่มีลักษณะแบบนี้จะทำผลงานได้ดีในอาชีพพวก…

การเรียนรู้และการรับรู้ (Learning and Perception)

การเรียนรู้ คนแต่ละคนนั้นก็จะมีประสบการณ์ การรับรู้ และพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้าเอง แต่การที่เค้ามาอยู่องค์กรใหม่นั้น คนคนนั้นอาจจะต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ หรือจำเป็นต้องให้มีพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เหมาะสม ดังนั้นเราควรจะต้องทำความเข้าใจหลักการของการเรียนรู้ไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการปัญหาเหล่านี้ การเรียนรู้ (ในความหมายของ OB) = การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งมีผลมาจากประสบการณ์ องค์ประกอบของการเรียนรู้มีดังนี้ 1. สถานการณ์ 2. พฤติกรรมที่มีต่อสถานการณ์ 3. ผลลัพธ์ของพฤติกรรมนั้น ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลไปให้มีผลลัพธ์ที่เป็นบวก จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น => Positive reinforcement ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เป็นลบหายไป จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นมากขึ้น => Negative reinforcement ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลไปให้มีผลลัพธ์ที่เป็นลบ จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นน้อยลง => Punishment (ลงโทษ) ถ้าพฤติกรรมนั้นส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกหายไป จะส่งผลให้มีการทำพฤติกรรมนั้นน้อยลง =>…

ภาพรวมวิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior)

วิชาพฤติกรรมองค์กร (Organizational Behavior – OB) นั้นเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการทำความเข้าใจของการกระทำของบุคคลหนึ่งๆ หรือกลุ่มคนในองค์กร ซึ่งเราถือว่า “คน” เป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ โดยทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งวิชานี้ถือเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนวิชา Human Resource Management หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไปในอนาคต เพราะการที่จะบริหารคนได้จะต้องเข้าใจก่อนว่า “ทำไมคนถึงตอบสนองหรือมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้” นี่แหละคือความสำคัญของวิชา OB วิชา Organizational Behavior นั้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 1. เกี่ยวกับปัจเจคบุคคล การเรียนรู้และการรับรู้ บุคลิกภาพและค่านิยม แรงจูงใจ ความเครียดในที่ทำงาน 2. เกี่ยวกับกลุ่ม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การตัดสินใจ กลุ่มและทีม…